LEDNINGSSYSTEM

Regnr:

Q071

Godkänd:

2018-06-01

                    Dokument:         

GDPR – Policy avseende G.Karlsson Spedition AB (556569-5292)

Kapitel:

Ledning och styrning

Utgåva:

1

 

Härutöver finns alltid möjlighet att kontakta oss via kontaktformulär på vår hemsida (info@karlssonspedition.se). 

1.       Allmänt:

Vårt mål är att ge alla våra kunder en så bra, tillförlitlig och snabb service som möjligt. För att kunna lösa våra åtaganden behöver vi ibland samla in och lagra en del personuppgifter. Detta gäller i första hand de privatkunder som använder sig av våra transporttjänster. Vi har som målsättning att hantering av dessa personuppgifter skall vara begränsad till att endast omfatta dokument och information som behövs för att vi skall kunna lösa det uppdrag kunden givit oss och att lagring av sådan information endast sker i anslutning till uppdragets genomförande. Kund skall närhelst så önskas få tillgång till vilken information vi har registrerad om denne och därmed kunna ange önskemål om revidering, komplettering och-/eller borttagning av detta.

2.       Kunds rättigheter och önskemål = Ökad personlig valfrihet och kontroll.

Individs rättigheter enligt GDPR:

-          Rätt till åtkomst = Rätt att informeras om och begära åtkomst till de personuppgifter vi som företag behandlar om dig som kund.

-          Rätt till korrigering = Rätt att begära att vi ändrar eller uppdaterar de personuppgifter vi har registrerade där de är felaktiga eller ofullständiga.

-          Rätt att ta bort = Rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter.

-          Rätt att begränsa = Rätt att begära att vi tillfälligt eller permanent avbryter bearbetning av alla eller delar av kunds personuppgifter.

-          Rätt att protestera = Rätt att, när som helst, invända mot att vi behandlar kunds personuppgifter på grund av kunds speciella situation samt rätt att invända mot att kunds personuppgifter behandlas för direktreklam.

-          Rätt till dataportabilitet = Rätt att begära en kopia av personuppgifter i elektroniskt format och rätt att överföra dessa personuppgifter för användning i annan parts tjänst.

-          Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande = Rätt att inte bli föremål för några beslut som enbart grundas på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslut skulle få juridisk effekt (eller liknande).

3.       Vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi gör det och varför.

-          När du skickar in bokning av ett uppdrag(transport) registrerar vi dig som kund i vårt kundregister. Härvid registrerar vi uppgifter som namn, adress, tfn, e-post, personnummer/organisationsnummer samt i vissa fall kopia på fordons registreringsbevis och försäkringsunderlag (då transportuppdraget omfattar transport av fordon).

-          Uppgifterna behöver vi för att kunna hålla kontakt, skicka faktura och annan information som berör transportuppdraget.

-          Registreringsbevis (kopia på blå-del) och försäkringsbevis behöver vi för att säkerställa ägarskap av fordonet innan transport samt att fordonet har adekvat försäkring. Kopia på registreringsbevis skall också medfölja fordonet under transport av polisiära skäl.

4.       Delning av personuppgifter.

-          Vissa delar av personuppgifterna delas med andra i transportuppdraget involverade aktörer. T ex samarbetsterminaler där fordon lastas/lossas, andra åkerier-/ transpor-törer som utför del av transportuppdraget.

-          Vi delar INTE personuppgifter till någon som inte har direkt med själva transport-uppdraget att göra.

5.       Lagring och borttagning av personuppgifter.

-          Kund kan närsomhelst begära att få sina uppgifter borttagna från vårt register efter att kunduppdraget och därtill nödvändig administration(fakturering mm) är utförd.

-          Vi reviderar våra kundregister löpande och inaktiva kunder borttages.

-          Dokument i form av kopior på registreringsbevis o dyl borttages och makuleras löpande då uppdraget de tillhör är helt avslutat. Översyn och kontroll skall ske minst var 6-månad för att säkerställa att så sker. Detta gäller papperskopior såväl som elektroniskt sparade kopior/underlag.

6.       Överföring av personuppgifter till andra länder.

Transportuppdrag av fordon till / från andra länder förekommer frekvent och i samband med detta överförs vissa personuppgifter, bland annat namn, tfn, fordons registrerings-nummer och kopia på registreringsbevis. Denna information är nödvändig för uppdragets genomförande och sparas endast tills dess uppdraget är genomfört och färdigadmini-strerat.

7.       Så skyddar vi kunduppgifter.

Åtkomst till uppgifter i elektronisk form har bara personal som har behörighet att logga in i vårt administrativa-/ekonomiska system. Åtkomst till uppgifter i pappersform har bara personal som jobbar på vårt huvudkontor. Kontoret är låst och larmat när inte personal befinner sig på plats.

8.       Möjligheter att komma i kontakt med oss.

Kund kan under kontorstid nå oss via tfn-vx, mobilnr, E-post samt vanlig post.