LEDNINGSSYSTEM

Regnr:

Q180

Godkänd:

2021-05-05

Dokument:

Miljöpolicy

Kapitel:

Miljö

Utgåva:

1

                                                                                       

 Miljöpolicy

Gunnar Karlsson Spedition AB skall erbjuda och genomföra transporter med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta innebär:

-         - att kontinuerligt följa upp våra miljöaktiviteter för att skapa ständiga förbättringar

-         - att följa gällande lagstiftning

-         - att följa andra relevanta krav som ställs på verksamheten

-         - att hålla hög kunskap och miljövetenhet i företaget

-         - att driva vår verksamhet så att negativ miljöpåverkan begränsas, så lång det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart

-         -  att hålla policy och verksamhetshandboken tillgänglig för den som önskar granska vår verksamhet

Vi ställer krav på våra underentreprenörer om medverkan i vårt miljöarbete liksom att de bedriver ett eget miljöarbete.

Genom ständig kompetensutveckling skall vi utveckla vår personals miljökunnande och 
engagemang i miljöfrågor. 

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs.