LEDNINGSSYSTEM

Regnr:

Q186

Godkänd:

2018-06-01

Dokument:

Personalpolicy

Kapitel:

Ledning och styrning

Utgåva:

1

 

                                                                     

Personalpolicy

Personalpolicyn syftar till att beskriva G Karlsson Spedition AB grundläggande värderingar, mål och aktiviteter för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare.

Personalpolicyn ska stödja förnyelse och mångfald i verksamheten och bidra till smidighet och respekt gentemot individen. Policyn är en form av moraliskt åtagande som ska ge trygghet och kontinuitet i förhållande mellan arbetsgivare och medarbetare. Den ska också bidra till G Karlsson Spedition AB anseende som en bra arbetsgivare.

Grundläggande värderingar

G Karlsson Spedition AB utgår ifrån en grundsyn om alla människors lika värde och att alla medarbetare ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vårt arbetsklimat kännetecknas av respekt, förståelse och kunskap om andra människor och kulturer. Vi ser ett värde i olikheter och kulturell mångfald är en styrka för G Karlsson Spedition AB. Vi har rättvisa förhållanden mellan individer och grupper och ingen ska diskrimineras på grund av etnisk bakgrund, religion, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, ålder, kön eller sexuell läggning. Vår värdegrund ska ligga till grund för hur vi agerar och verkar både internt och externt.

G Karlsson Spedition AB medarbetare

För att kunna uppnå våra mål och fullfölja våra uppdrag krävs kvalificerade och engagerade medarbetare som är mål- och resultatorienterade. Vår grundsyn är att medarbetarna vill och kan ta ett stort ansvar för att utföra ett effektivt arbete.

Det är varje medarbetares ansvar att känna till och följa G Karlsson Spedition AB samtliga Policys och riktlinjer i syfte att verksamheten bedrivs på ett enhetligt och korrekt sätt.

Jämställdhet

G Karlsson Spedition AB övergripande målsättning är att jämställdhetsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i all verksamhet. Kvinnors och mäns villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter ska vara lika inom hela företaget, och inte beroende av kön eller ursprung.

 

 

 

 

 

Rekrytering

Rekrytering ska ske med beaktande av G Karlsson Spedition AB mål för jämställdhet och mångfald. I första hand ska rekrytering ske med beaktande att sökande besitter rätt profil och kompetens.

G Karlsson Spedition AB erbjuder en introduktion för nyanställda så att de känner sig välkomna och förstår sin roll i verksamheten i syfte att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt.

Lön och utvecklingssamtal

G Karlsson Spedition AB tillämpar individuell lönesättning, och lönen ska spegla medarbetarens kompetens, arbetsresultat, ansvar och utveckling. Oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnisk och religiös bakgrund ska lönen vara kopplad till individens resultat och prestationer.

En förutsättning för individuell lönesättning är att det årliga utvecklingssamtalet genomförs som grund för medarbetarens individuella plan för utveckling samt lönesättningen. Utvecklingssamtalet har ett framåtperspektiv där lönekriterierna kopplas till såväl individuella som verksamhetens mål.

Kompetensutveckling

Kompetensutvecklingen ska bidra till att G Karlsson Spedition AB mål på lång och kort sikt uppnås samt att verksamheten utvecklas utifrån nuvarande och framtida behov. Medarbetarens behov och önskemål om kompetensutveckling ska tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt, under förutsättning att dessa sammanfaller med verksamhetens behov och medarbetarens arbetsuppgifter.

Arbetsmiljö

Inom G Karlsson Spedition AB arbetar vi för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

 

 

 

 

Alkohol och droger

G Karlsson Spedition AB är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Detta innebär ett absolut förbud för medarbetare att vara påverkade av eller bruka alkohol och droger på arbetsplatsen.

Friskvård

Alla medarbetare på G Karlsson Spedition AB erbjuds fri samt valfri friskvårdsaktiviteter.

Uppföljning och implementering

Innehållet i denna policy revideras och uppdateras årligen. VD ansvarar för att säkerställa att denna policy är känd och efterlevs . Alla medarbetare har tillgång till G Karlsson Spedition AB samtliga policydokument via företagets intranät.

VD

Bertil Karlsson