LEDNINGSSYSTEM

Regnr:

Q1015

Godkänd:

-

Dokument:

Policy mot barnarbete och diskriminering m,m

Kapitel:

organisation och omvärld

Utgåva:

1

 

                                                               

Inom Gunnar Karlsson Spedition AB har vi tagit beslut om att arbeta med policys avseende diskriminering, barnarbete, hård eller omänsklig behandling, minimilön, arbetstider samt organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt. Vårt arbete ska kännetecknas av strävan att efterleva de policys som kommer nedan. Vi ställer även som krav på våra leverantörer att man ska arbeta utefter de policys som följer nedan 

 

 

 

Barnarbete

 

Inom Gunnar Karlssons Spedition undviker vi att göra affärer med företag som använder barnarbete ( såsom detta definieras i nästa stycke ) för vårt tillhandahållande av våra transport och lagringstjänster. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och ILO konventionerna 138 och 182 får barn under 18 år inte användas i arbete som kan äventyra deras säkerhet eller hälsa inklusive nattarbete. Barn under 15 år ( 14 i några utvecklngsländer) får inte användas i arbete som kan skada deras hälsa eller utbildning. Nyrekrytering av barnarbetskraft som inte överenstämmer med ovannämnda konventioner accepteras inte.

 

 

Diskrimering

Det får inte finnas någon diskiminering baserad på etniskt ursprung, ålder, religion handikapp, kön, civilstånd, sexuell läggning, fackföreningsmedlemskap eller politisk tillhörighet. Företaget skall rekrytera och anställa personal baserad på dessas arbetsduglighet och kompetens.  Inom verksamheten ska vi sträva efter att skapa skydd mot sexuellt påträngande, hotande, förolämpande uppträdande eller handlngar som innebär utnyttjande och mot diskriminering på annat sätt.  

 

 

 

Hård eller omänsklig behandling.

Misshandel eller bestraffning och hot om misshandel skall vara förbjuden hos oss och de leverantörer som vi använder. Detsamma gäller för för sexuella eller andra trakasserier liksom andra former av hotelser. 

 

 

Minimilön 

Utbetalda löner och förmåner skall som ett minimum uppfylla nationella legala normer eller branschnormer. Kollektivavtal och liknande överenskommelser ska alltid följas avseende minimilön och andra förmåner. Lönevillkor ska alltid avtalas innan arbetet påbörjas. Löneavdrag som diciplinär åtgärd är inte tillåten. 

 

 

Arbetstider 

De arbetstider som tillämpas ska stå i överenstämmelse med nationell lagstftning eller branschstandard och kollektivavtal och får inte överstiga den arbetstid som anges i gällande internationella konventioner. Det rekommenderas att arbetstiden inte överskrider 48 timmar per vecka ( 18 timmar per dag ). När det gäller chaufförer ska tiderna anpassas till de olika regler och lagar som finns här. Arbetstagare skall ha minst en dags ledighet per vecka. Övertid ska begränsas. Den rekommenderade maximala övertiden är 12 timmar per vecka. Arbetstagare skall alltid erhålla övertidsersättning lägst enligt gällande lag eller kollektivavtal. 
Organisationsrätt och den kollektiva förhandlingsrätten.

Arbetstagare skall utan åtskillnad hos Gunnar Karlssons Spedition AB och våra underleverantörer ha rätt att efter eget val ansluta sig till eller bilda sina egna fackföreningar och att förhandla kollektivt. Om dessa rättigheter begränsas genom lag skall arbetsgivaren underlätta och under inga omständigheter hindra paralella åtgärder för oberoende och fri anslutning och förhandling. Arbetsgivarens representanter får inte diskrimiseras och skall ha möjlighet att utföra sina respektive uppgifter.   

 

 

VD  Bertil Karlsson