LEDNINGSSYSTEM

Regnr:

Q1011

Godkänd:

2021-09-10

Dokument:

Säkerhetspolicy avseende hela försörjningskedjan enligt ISO 28000

Kapitel:

Verksamheten

Utgåva:

1

 

Gunnar Karlssons Spedition AB  Säkerhetspolicy avseende hela försörjningskedjan 

                                                                                                                                                      

 Inom Gunnar Karlssons Spedition AB arbetar vi för att säkerställa skydd från hot inom hela försörjningskedjan för :

1.     företagets anställda, 

2.    Företagets informationstillgångar 

3.    Företagets anseende 

4.    Kunders egendom

5.     

 

 

 

 

 

Vårt säkerhetsarbete bygger på följande flöde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna policy bygger på företagets kärnvärden, “code of conduct”,  affärsetik, och standarder inom försörjningskedjan

 

 

 

- Alla anställda och kontraktörer ska alltid vara medvetna om och ta ansvar för de säkerhetsmässiga aspekterna av föetagets aktiviteter

 

- Potentiella hot och riskanalyser ska genomföras med bestämda intervaller. 

 

- Säkerhetsmässiga procedurer och rekommendationer ska integrerade i våra olika processer 

 

- Att förebygga incidenter och avvikelser ska vara vår högsta prioritet. Vårt arbete ska präglas av en strävan efter proaktivitet istället för reaktivitet. 

 

- Planer ska tas fram för de prioriterade riskhändelser  som vi identifierar vid våra olika riskanalyser Dessa planer ska testas för utvärdering  Planerna ska innehålla hur vi ska agera om dessa händelser  inträffar 

 

- Åtgärder och procedurer avseende säkerheten inom värdekedjan ska vara föremål för interna revisioner för att säkerställa att vi bibehåller en hög säkerhet i våra olika processer. 

 

- Alla incidenter och avvikelser ska inrapporteras i vårt avvikelsehanteringssystem där åtgärdsplaner, uppföljningar, orsaksanalyser  och åtgärder registreras.

 

Gunnar Karlssons Spedition AB 

 VD Bertil Karlsson