Tyskland:

Från och med 2023-12-01 justerar den tyska staten nivåerna för vägskatt avseende ”tung trafik”. De nya nivåerna innebär en kraftig höjning gentemot dagens nivå, vilket innebär att vi kommer tvingas se över våra nuvarande tillägg och justera dessa. (German Federal Trunk Road Toll Act).

Österrike:

Från och med 2024-01-01 kommer även Österrike höja nivåerna på sin vägskatt. Höjningen är inte lika kraftig som den tyska men innebär att vi även här måste justera för den ökande kostnaden. (Federal Road Toll Act / ASFINAG Act Austria)

 

Sjöfart:

Från och med 2024-01-01 kommer även sjöfarten omfattas av EU;s initiativ ETS (Emission Trading System = Handel med utsläppsrätter) som är ett verktyg för att reducera utsläpp av växthusgaser. Detta innebär att rederierna kommer avgiftsbeläggas, vilket i sin tur innebär att kostnaderna för överfart kommer fördyras.